Трудоустройство: +38 068 888 16 74

Визовая поддержка:+38 095 888 76 74

Агентсткий договор

СУБАГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №

м.Харків                                                                                                                                «      »                                201   р.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Союз туристичних агентств ЮТА” (м. Харків, Україна) (ліцензія Державної Служби Туризму і Курортів серія АГ № 581316  від 06 вересня 2012 р.) платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора Кофанової Марії Сергіївни, що діє на підставі статуту, з однієї сторони надалі - «Агент», з одного боку, та       

платник_____________________________________________________________ (форма     оподаткування)     в     особі

_________________________________________________________ , що діє на підставі _____________________  іменований в

подальшому Субагент, з іншого боку, уклали цей договір про наступне.

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

З метою уникнення неоднакового тлумачення термінів, Сторони дійшли згоди про те, що у цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні: Сторони: Агент і Субагент;

Агент - юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що реалізує туристичний продукт від імені туристичного оператора та має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства;

Субагент - особа (юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності), що реалізує туристичний продукт від імені туристичного оператора за дорученням турагента та має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства;

Туроператор - юридична особа, що формує та надає Турпродукт, і від імені та за дорученням якої Агент на підставі відповідної агентської угоди вповноважує Субагента реалізовувати Турпродукт на умовах, викладених в Договорі. Перелік Туроператорів міститься в Додатку №2 до Договору, який є його невід'ємною частиною.(дод.№2-комісійні винагородження UTA)

Турпродукт- комплекс послуг щодо розміщення, перевезення, харчування Туриста, екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів, а також інші послуги, що надаються залежно від цілей подорожі.

Турист- особа, що придбала Турпродукт у Субагента і відвідує країну (місце) тимчасового перебування в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в період від 24 годин до 6 місяців поспіль.

Туристичний Ваучер - документ, який встановлює право Туриста на послуги, що входять до складу Турпродукту.

Подорож - рух Туриста за маршрутом придбаного ним Турпродукту від місця відправлення до місця зворотнього прибуття.

Замовлення Субагента - письмовий запит про надання Турпродукту, отриманий в оригіналі чи факсом за підписом Субагента, що містить перелік необхідних для оформлення Турпродукта послуг, у тому числі прізвище, ім'я та по батькові Туриста.

Підтвердження Замовлення - відповідь Агента за допомогою електронних чи факсимільних засобів зв'язку на Замовлення Субагента, у якому міститься згода Туроператора на надання Турпродукта. Така відповідь Агента може бути надана у вигляді рахунку, виписаного на ім'я Субагента і відповідно до Замовлення Субагента.

Ануляція - зроблена Субагентом письмова відмова від замов та/чи придбаного в Туроператора Турпродукта чи його частини.

Зміна Замовлення Субагента - скасування попереднього Замовлення Субагента та подання нового Замовлення Субагента, що має відмінності від раніше поданого.

Прайс (прайс-лист) - документ, що надається Агентом Субагенту і містить опис Турпродукту, право на реалізацію якого надається Субагенту, його вартість, перелік послуг, що входять до нього. У Прайсі також зазначається розмір винагороди, що надається Субагенту при реалізації зазначеного у Прайсі Турпродукту. Високий сезон - 15 квітня - 15 травня, 01 липня – 31 серпня, 15 грудня - 15 січня.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Агент від імені та в інтересах Туроператорів, доручає (якщо укладення субагентських договорів прямо не заборонене агентською угодою із відповідним Туроператором), а Субагент приймає на себе права та обов'язки агента з реалізації Турпродуктів Туроператорів на умовах, які викладено нижче. Субагент у відносинах з Туристами представляє Туроператора і укладає з ними договори на туристичне обслуговування.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  3.1.Відповідно до предмету Договору Агент приймає на себе такі зобов'язання:

3.1.1. Забезпечує Субагента методичними, рекламним та іншими матеріалами про Турпродукт,   які йому надає Туроператор. Дану інформацію Агент надає Субагенту відповідно до тієї інформації, що Турагент зазначає при укладанні та підписанні даного Договору, оформленні Заявок га он-лайн бронюванні.

3.1.2.  За наявності в Туроператора необхідного Турпродукту та при дотриманні Субагентом умов, встановлених у
п.3.2.1 та 3.2.6 Договору, Агент забезпечує бронювання усіх видів послуг, що входять до замовленого Субагентом
Турпродукту.

3.1.3. На підставі забезпеченого бронювання послуг згідно з п.3.1.2 Договору Агент впродовж п'яти робочих днів із дня забезпечення бронювання надає Субагенту Підтвердження Замовлення, яке отримує від Туроператора.

   3.1.4. Відповідно до Замовлення Субагента, підтвердженого Агентом, та на підставі забезпеченого бронювання послуг Туроператор надає Турпородукт для реалізації Субагентом. Дотримання Субагентом зазначених у Прайсах та Договорі вимог, у тому числі щодо вартості Турпродукту, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту є необхідною умовою для надання замовленого Субагентом Турпродукта.

3.1.5.    Агент передає, належним чином оформлені Туроператором, представникам Субагента тих документів Туристів (проїзних документів, страхових полісів, ваучерів), обов'язок із надання яких перед Агентом лежить на Туроператорі і які підтверджують надання Туристу Турпродукту. Передача таких документів здійснюється в офісі Агента представникові Субагента не пізніше, ніж за 24 години до початку Туру або шляхом направлення електронною поштою. Відсутність у представника Субагента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Агенту відмовити у видачі таких документів. Неповна, неправильна чи несвоєчасна оплата Субагентом Турпродукту надає право Агенту відмовити у видачі таких документів.

3.1.6.    Агент та Субагент не несуть відповідальність перед Туристом за шкоду, що виникла внаслідок дії або бездіяльності виконавця послуг, згідно з чинним законодавством.

3.1.7.       Відповідно до умов чинного законодавства, без погодження з Субагентом, Туроператором можуть бути внесенні зміни в підтверджений та оплачений Субагентом Турпродукт, а також у випадку необхідності замінити замовлені послуги на рівноцінні без зниження класу обслуговування.

3.1.8.       Агент повідомляє Субагента, про ануляцію замовленого та підтвердженого Турпродукту у випадку неотримання або отримання в неповному обсязі у встановлений Договором термін оплати за Турпродукт. В даному випадку всю відповідальність перед Туристом за скасування туру несе Субагент.

3.2.Відповідно до предмету Договору Субагент приймає на себе такі зобов'язання:

3.2.1.   Реалізувати замовлений Турпродукт Туристу від імені, під контролем та в інтересах Агента та Туроператора. Субагент укладає Договір на туристичне обслуговування з Туристом, використовуючи форму типового договору Агента,  в разі якщо Туроператором не встановлено обов'язковість використання його типової форми Договору.

3.2.2.   Здійснити переказ коштів Агенту за туристичний продукт у термін, встановлений згідно з п.4.1 Договору, незалежно від розміру та терміну фактичного одержання Субагентом такої виручки від Туриста та незалежно від дати фактичної реалізації Субагентом Турпродукга.

3.2.3 Реалізувати Турпродукт тільки після отримання від Агента підтвердження Замовлення.

3.2.4.    Сповіщати Агента про зміни в Замовленні Субагента чи відмову від нього у вигляді Зміни Замовлення або Ануляції.

3.2.5.    Надавати Агенту всі документи, необхідні для оформлення Турпродукту. Перевіряти чинність і належність документів туристів, включаючи дійсність і правильність оформлення закордонного паспорту, проїзного документа дитини тощо.

При цьому Субагент відмовляє Туристу-в укладенні договору на туристичне обслуговування в разі якщо:

а) термін чинності закордонного паспорту з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим
від терміну, встановленого компетентними органами цієї країни;

б) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

-   нотаріально засвідчена заява одного з батьків на виїзд малолітньої або неповнолітньої (до 16 років) дитини за кордон, в разі виїзду дитини з одним із батьків;

-   відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби в самостійному виїзду неповнолітнього за кордон;

-   не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

-   не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років тощо.

в) термін чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в'їзд до якої видано візу, є меншим за тривалість
перебування Туриста у цій країні;

г) термін чинності візи при в'їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим, ніж сім днів;

д) візу використана за кількістю в'їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

3.2.6.  Інформувати Туристів про умови перебування за кордоном, інструктувати з чинних митних правил і правил
перетик} державних кордонів, інших правил і норм, передбачених Законами України «Про туризм», «Про захист прав
споживачів» та іншими відповідними інструкціями, правилами і нормативними документами, включаючи, але не
обмежуючись, інформацією про:

 

-     основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд до країни тимчасового перебування), в тому числі інформацію щодо термінів їхнього оформлення;

-     медичні застереження щодо здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів;

-     розмір фінансового забезпечення Субагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;

-    загальні умови типового (публічного) договору про надання туристичних послуг;

-    програму туристичного обслуговування;

 

-    характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також надавати іншу обов'язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

-    характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі місце їхнього розташування, класифікацію згідно з чинним законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, терміни і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов'язкову інформацію, передбачену Законом України «Про туризм», іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

-    про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

 

-    про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

-    про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

-    про види й тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;,

-    про дату і час початку й закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

-  відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що' туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

-  відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних із наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їхньої виплати;

-  про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

-    про те, що розміщення в номері готелю країни перебування та звільнення номеру відбувається з урахуванням розрахункової години, передбаченої готелем за місцевим часом. Туроператор, Агент та Субагент не несуть відповідальності за порушення розрахункової години Клієнтом. Клієнт самостійно сплачує всі витрати, що виникли внаслідок порушення ним розрахункової години;

-    про перелік країн ендемічних щодо малярії, а також про перелік країн, де зафіксовано стійкість збудників малярії до хлорохіну та інших препаратів згідно з ст.29, ЗО, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Субагент зобов'язаний видавати Туристу пам'ятку «Профілактика малярії» (пам'ятку слід отримати в районній CEC).

 

3.2.7.   Субагент мусить самостійно за день до початку туру уточнити час вильоту літака у Туроператора чи у Агента і при його зміні довести інформацію до Туриста.

3.2.8.   Від імені Туроператора укладати на підставі даного Договору Договір на туристичне обслуговування з Туристом (Туристами). На рівні договору про туристичне обслуговування Субагент зобов'язується передбачити договірні умови для Туристів про те, що їхні претензії після закінчення чотирнадцяти календарних днів із моменту завершення подорожі, а також без копії Акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та засвідченого підписом представника Туроператора в країні перебування, до розгляду Туроператором та Агентом не приймаються. У разі порушення вимог цього пункту Субагент відповідає перед Туроператором та Агентом за завдані цим збитки у повному обсязі. Туроператор не несе відповідальності за будь-які незручності, завдані Туристу в зв'язку з проведенням на території країни перебування будівельних і ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами.

3.2.9.   Субагент виплачує Агенту штрафні санкції за відмову від замовленого та/чи придбаного у Туроператора Турпродукту або його частини, а також за скасування попереднього Замовлення Субагента та подачу нового замовлення Субагента, що має відмінності від поданого раніше, в розмірі, вказаному в п. 5.2.3. Договору.

4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

4.1. Субагент здійснює повну оплату замовленого ним Турпродукту відповідно до виставленого Агентом рахунку в розмірі ціни Турпродукту. встановленої в наданих Субагенту прайсах (або в прайсах, розміщених на сайті Туроператорів), за відрахуванням винагороди Субагента, передбаченої пунктом 4.2 Договору, впродовж двох банківських днів з моменту отримання рахунку, у випадку замовлення Турпродукту менш як за п'ять днів до початку Туру оплата здійснюється наступного робочого дня після отримання рахунку, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до початку Туру. Датою виконання зобов'язань з оплати є дата зарахування коштів на поточний рахунок Агента. За згодою Сторін допускається підтвердження оплати копією платіжного документа.

4.2. Субагент забовязаний реалізувати тур продукт за ціною зазначеною на сайтах туроператорів у відповідному прайсі.

 4..3.. Усі види платежів по Договору здійснюються в гривнях, вартість, зазначена у Прайсах в іноземній валюті,
перераховується у гривні за курсом, встановленим відповідним Туроператором на день виставлення рахунку

4.4.Несвоєчасна чи неповна оплата Субагентом виставленого Агентом рахунку знімає з Туроператора та Агента всю  відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором. У цьому випадку Агент залишає за собою право анулювати Замовлення Субагента із застосуванням штрафних санкцій відповідно до п.5.2.3.

4.5.Розмір винагороди Субагента за реалізацію Турпродукту зазначено на сайті Агента окремо по кожному Туроператору, та діє на момент надання Агентом рахунку Субагенту. Винагорода Субагента є повною компенсацією будь-яких витрат Субагента, що можуть виникнути в останнього у зв'язку з наданням послуг за даним Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін. Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, а також виплачує іншій Стороні штраф згідно з умовами даного Договору.

5.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором слід розуміти:

5.2.1.  Для Субагента:

-    надання неповного пакета документів, необхідного для оформлення Туру;

-    неправильне оформлення документів або документів, що містять невірну інформацію;

-    несвоєчасна чи неповна сплата рахунків Агента;

-    несвоєчасне анулювання, внесення змін у Замовлення;

-    незабезпечення явки своїх Туристів у пункт початку подорожі;

-  ненадання своїм Туристам інформації про загальні правила продажу Турпродукту, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі;

-  інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

5.2.2. У разі невиконання зобов'язань по оплаті Турпродукту (п.4.1.) Субагент зобов'язаний перерахувати Агенту
пеню в розмірі 0,5 % від суми боргу за кожен день прострочення платежу.

5.2.3.   В разі відмови Субагента (або туриста) від одержання туристичних послуг з будь-яких причин або
неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи туристу (надалі по тексту -
відмова) Субагент зобов'язується сплатити штрафні санкції на користь Агента в наступному порядку:

•     при відмові більше ніж за 30 -21 днів до початку надання туристичних послуг - 15% від вартості туристичних послуг;

•   при відмові за 21 - 15 днів до початку надання туристичних послуг - 50% від вартості туристичних послуг;

•     при відмові за 14-8 днів до початку надання туристичних послуг - 85% вартості туристичних послуг;   

•   при відмові за 7-1 днів до початку надання туристичних послуг - 100% вартості туристичних послуг;

•     при відмові від замовлення, що припадає на високий сезон -  100% вартості туристичних послуг;

Наведений розмір штрафних санкцій не є остаточним. Розмір штрафних санкцій, що зобов'язаний сплатити Субагент, залежить від домовленостей Агента та Туроператора з партнером по організації туру. Якщо партнером Туроператора встановлений інший розмір штрафних санкцій, ніж передбачений умовами даного договору, Субагент зобов'язаний сплатити штрафні санкції, визначені партнером, з урахуванням інших положень даного договору та у будь-якому разі сплатити винагороду Туроператора за організацію туру.

Туроператор виставляє Агенту на суму штрафних санкцій рахунок, який Субагент повинен сплатити впродовж трьох банківських днів з моменту виставлення такого рахунку Туроператором чи Агентом. Підставою для оплати штрафних санкцій Субагентом за вимогою Агента є вимога Туроператора про сплату відповідних штрафних санкцій для Агента.

*Суми, надані Агенту для сплати в Посольство (Консульство) за розглядання питання про видачу візи не повертаються незалежно від результатів розглядання документів або строків ануляції.

5.2.4.   У випадку, якщо Субагентом авіаквитки заброньовані або виписані по спеціальному (блочному/тур
пакетному/туроператорському) тарифу авіакомпанії, що не повертається, раніше внесена оплата за них не повертається
незалежно від строків відмови. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні рейси, а також
авіаквитки на регулярні рейси, які продані по тарифам перезіз така є таким, що не повертається.

5.3. В разі введення (або збільшення діючого) паливного збору Авіакомпанією-перевізником після направлення
Туроператором Агенту для передачі Субагенту підтвердження Замовлення, Туроператор надає Агенту для передачі
Субагенту рахунок на доплату суми паливного збору, розмір якого підягає  перерахуванню Субагенту  на рахунок Агента протягом 2-х банківських днів. В разі неналежного виконання Субагентом обов’язку з оплати паливного збору, відповідне замовлення анулюється Агентом без повідомлення Субагента, та в такому разі застосовується відповідальність, передбачена пунктом 5.2.3. даного Договору.

Штрафні санкції сплачуються Субагентом на підставі вимоги Агента впродовж двох банківських днів від дати отримання вимоги.

5.4. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Субагента, чинних правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, завдання збитків майну транспортної компанії або порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування. Агент і Субагент не несуть відповідальності, оскільки штрафи стягуються з особи, що завинила, в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування.

5.5 Для Агента:

-  відмова від поставки Субагенту вчасно замовленого та оплаченого Субагентом і підтвердженого Турпродукта;

-  неправильне оформлення документів (у т.ч. візових), необхідних для здійснення подорожі, якщо зобов'язання щодо оформлення таких документів взяв на себе Туроператор, Агент;

-  несвоєчасна передача Субагенту документів, необхідних для використання Турпродукту.

5.5.1.    У випадку невиконання з вини Агента передбачених Договором зобов'язань щодо надання підтвердженого Турпродукту, він несе відповідальність перед Субагентом у формі грошової компенсації вартості не наданого з вини Агента Турпродукту чи його частини. Туроператор в разі необхідності має право замінити замовлений готель на рівноцінний без зниження в класі обслуговування.

5.5.2.    Туроператор та Агент не несуть відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів і пов'язані із цим зміни обсягу і термінів Туру. У цих випадках відповідальність перед Субагентом і Туристами відповідно до правил пасажирських перевезень можуть нести авіакомпанії й інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до чинного законодавства.

5.5.3.    Туроператор та Агент не несуть відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів Туристів Субагента впродовж усього періоду Туру.

5.5.4.    Туроператор та Агент не несуть відповідальності, якщо за рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора та Агента, Турист не скористався Турпродуктом.

 

5.5.6.   Туроператор та Агент не несуть відповідальності за відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування на власний розсуд чи з власних інтересів не скористався всіма або частиною наданих за допомогою Туроператора послуг та не відшкодовують Субагенту та/або Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Субагента.

5.5.7.   Туроператор, Агент не несе відповідальності за відмову посольства країни відвідування в видачі візи Туристу. При відмові посольства в видачі візи вартість послуги по оформленню візи, консульський збір за видачу візи туристу не повертається.

5.5.8.   Туроператор та Агент не несуть відповідальності за анулювання авіакомпанією заброньованого для Туриста місця у випадку «подвійного бронювання», тобто у випадку коли має місце помилково/навмисне подання Субагентом/ Туристом листів бронювання квитків на одну і ту саму особу два або більше разів.

6. РЕКЛАМАЦІЇ

6.1.   Усі пред'явлені Субагентом рекламації мусять містити ім'я, дату, місце перебування Туриста, а також
супроводжуватися складеним на місці Актом, підписаним Туристом і представником Туроператора (або представником
приймаючої Сторони). Рекламації мають бути отримані Агентом не пізніше 14 днів від дня завершення Туру. Разом із
рекламацією Агенту надається копія Договору Субагента з Туристом, інші документи, пов'язані із інцидентом. За
підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення про
розміри, терміни і порядок виплати компенсації.

6.2.   Агент передає на розгляд Туроператора надані Субагентом рекламаційні документи, які перебувають на розгляді впродовж 14 днів, починаючи з моменту їхнього отримання.

6.3.   Рекламації, подані чи заявлені Субагентом з порушенням п.6.1 даного Договору, Туроператором до розгляду не приймаються, і Субагент несе за ними самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Туроператора або Агента та без права задоволення таких вимог за рахунок Туроператора або Агента.

6.4.   Агент не передає Туроператору претензії та не несе відповідальності за претензіями, пов'язаними із деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послут. відключення води й електропостачання, прибирання кімнат і території тощо) та негативними наслідками послуг, самостійно отриманих туристом у будь-якого з суб'єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста.

 

7.БРОНЮВАННЯ

7.1. Бронювання  робиться  по електронній пошті на адресу res@utau.com.ua або факсом (057)731-69-08. Заявка повинна бути оформлена на фірмовому бланку (Додаток №1) та має бути підписана керівником агентства.

7.2.  Бронювання робиться у системі online згідно списку наданих доступів від туроператорів (список під запит та ствердження у маркетингового відділу), та ЦО ЮТА повідомляється номер бронювання для  розрахункових операцій.

8. ФОРС-МАЖОР

   8.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти Божої волі, проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

   8.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

   9.1. Вся інформація надана Сторонами є конфіденційною. У випадку порушення положень цього Договору про конфіденційність, Сторона, що порушила, відшкодовує іншій Стороні понесені в результаті цього збитки.

  9.2. У випадку виникнення суперечок, Сторони докладають зусиль до їх врегулювання шляхом переговорів

10. ІНШІ УМОВИ

 

10.1, Договір може бути змінений чи розірваний за заявою однієї з сторін, сторона, що бажає змінити чи розірвати
договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Сторона договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду.

У разі, якщо сторони не досягай згоди щодо зміни або розірвання договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

10.2.У частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

10.3.Будь-які зміни і доповнення даного Договору мають силу за умови, якщо вони подані у письмовій формі за підписами обох Сторін та оформлені додатками до нього.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Фактична адреса (поштова адреса):

61003, м. Харків, Пл. Павловского, 10; офіс 2

Юридична адреса:

61003, м. Харків, Пл. Павловского, 10; офіс 2

 Телефон/факс:+ 38 057 717 27 62;
E-mail: res@utau.com.ua

www.utau.com.ua

Р/р 26005052322697 в  Ф-Я ДНІПРОП. КБ "ПРИВАТБАНК", ХАРКІВ МФО 351533  

Є платником податку на прибуток на загальних підставах  

Банківська гарантія видана ПАТ Банком «Контракт», Україна, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58,

Розмір фінансового забезпечення Туроператора  складає 20000,00 (двадцять тисяч) євро

Гарантія № 698/12-Г від 06.08.2015р

 

 

Директор ____________________ Кофанова М.С

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до Договору № ___от «    »          20    г. 

ЗАЯВКА НА БРОНЮВАННЯ

¨ зміни                             ¨ ануляція

назва  агентства

 

місто

 

телефон, т. факс

 

№ договору

 

менеджер

 

e-mail

 

Оператор

 

місто вильотуворапортеклієнтівРІНта підписи Сторіндокладають зусиль до їх врегулювання шляхом переговорівншій Стороні понесені в резdb

 

місто прильоту

 

дата заїзду

 

    дата відїзду

 

(№ spo)

 

загальна вартість, (у.е.)

 

готель

 

тип номера

¨ STANDART                                       ¨ інше                       

харчування

¨ BB    ¨ HB    ¨ FB    ¨ AI    ¨ UAI  ¨ інше                       

розміщення

¨ SNG             ¨ DBL ¨ DBL+EX.BED            ¨ інше                       

трансфер

¨ ГРУПА          ¨ ІНДИВІДУАЛЬНО     ¨ VIP ¨ не треба

категорія місць в літаку

¨ ЭКОНОМІЧНИЙ КЛАС          ¨ БІЗНЕС КЛАС

           

 

паспортні дані клієнтів

(латинськими буквами, як у загранпаспорті)

Прізвище

ім'я

Дата народження

та серія

Дата закінчення сроку дії паспорта

Орган що видав

 

1.   

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

Побажання (виконання не гарантуємо):                               ______            __